Privacy beleid Praktijk voor Huid en Oedeemtherapie

 

De Praktijk voor Huid en Oedeemtherapie heeft haar privacy beleid herzien en we nodigen u uit hiervan kennis te nemen. Wij kunnen ons werk niet uitvoeren zonder dat we bepaalde persoonsgegevens verwerken. Dat doen we met de grootst mogelijke zorg. Vanaf 25 mei 2018 krijgt ook onze praktijk te maken met een nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ons privacy beleid is op die wet afgestemd.

 

De Praktijk voor Huid en Oedeemtherapie gevestigd aan de Andromedaplaats 1 te Eindhoven is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. 

 

Contact gegevens:

 

Praktijk voor Huid en Oedeemtherapie

Andromedaplaats 1

5632 BN Eindoven

040-2456467

 

info@huid-oedeem.nl

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens zodat u gebruik kunt maken van onze diensten. 

 

Hieronder vind u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

  • Voor en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E- mailadres
  • BSN- nummer
  • Verzekeringsgegevens 
  • Gezondheidsgegevens
  • Foto’s 

Overige gegevens die u aan ons verstrekt bijvoorbeeld telefonisch, via onze website of via nadere correspondentie. 

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor:

Het opstellen en monitoren van een behandelplan
Het overleggen met andere zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling 
Het afhandelen van onze administratie
U te kunnen bereiken via telefoon of via e-mail

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan om uw gegevens te bewaren. Voor gegevens over uw gezondheid is dat 15 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Soms is het noodzakelijk voor ons om te overleggen met bijvoorbeeld uw huisarts of specialist. We zullen dan uw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (zoals leveranciers), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ten behoeve van declaratie delen we ook gegevens met uw zorgverzekeraar, conform de wettelijke verplichtingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt met ons contact opnemen met een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u toch het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact met ons op. 

Als u een klacht heeft, opmerking of suggestie kunt u ook met de praktijk contact opnemen. Tevens willen wij u erop wijzen dat u een klacht kunt indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons